Permanente Vertegenwoordiging van Nederland in Brussel (NAVO), België

Over de NAVO

De NAVO is een bondgenootschap van 28 onafhankelijke staten die samen werken aan de verwezenlijking van het op 4 april 1949 te Washington DC gesloten Noord-Atlantisch Verdrag. De voornaamste doelstelling hiervan is het garanderen van veiligheid en vrijheid van de bondgenoten met behulp van politieke en militaire middelen.

De specifieke rol die de NAVO daarbij speelt wordt bepaald door de veiligheidsvraagstukken waarmee de Bondgenoten worden geconfronteerd. Deze zijn op het moment van geheel andere aard dan tijdens de Koude Oorlog, en richten zich niet alleen op de gezamenlijke verdediging van onze bevolkingen tegen dreigingen van buiten, maar ook op het projecteren van stabiliteit in onze omgeving door samenwerking en overleg met enkele tientallen partners, waarvan een aantal lid willen worden, en op het uitvoeren van crisisbeheersings- en vredebewarende operaties, zoals in Afghanistan en Kosovo. De NAVO belichaamt daarbij de trans-Atlantische solidariteit tussen Europa en Noord-Amerika, die gestalte krijgt in een intensieve politieke afstemming en een nauwe militaire samenwerking tussen de Bondgenoten.

Organisatie van de NAVO

Politiek

De Noord-Atlantische Raad (NAR) is het hoogte orgaan van de NAVO, waarin alle lidstaten zijn vertegenwoordigd. De NAR komt doorgaans wekelijks bijeen in het NAVO-hoofdkwartier in Brussel op het niveau van de Permanente Vertegenwoordigers van de lidstaten. De Raad neemt beslissingen op basis van consensus. Enkele keren per jaar kom komen zowel de ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten als die van Defensie in NAR-verband bijeen.

Naast de bijeenkomsten op ministerieel niveau, vinden met enige regelmaat NAVO-Toppen plaats. Op deze Toppen worden door de regeringsleiders belangrijke beslissingen genomen over de organisatie en koers van de NAVO.

De Secretaris-Generaal (SG) van de NAVO is de voorzitter van de NAR. Hij bepaalt de agenda van de vergaderingen, coördineert de dagelijkse gang van zaken en treedt op als belangrijkste woordvoerder van de NAVO. De SG heeft echter geen stem in de NAR, alleen de lidstaten kunnen stemmen. Traditioneel is de SG een Europeaan, op dit moment de Noor Jens Stoltenberg, voormalig premier van Noorwegen.

De SG en de NAR worden in hun werk ondersteund door het Internationaal Secretariaat (IS) en de Internationale Militaire Staf (IMS). Het IS bestaat uit de volgende afdelingen: Private Office (van de SG); Emerging Security Challenges Division, Public Diplomacy Division; NATO Office of Security (NOS); Executive Management Division; Political Affairs and Security Policy Division; Operations Division; Defence Policy and Planning Division en Defence Investment Division. Aan het hoofd van elke afdeling staat een Assistent Secretaris-Generaal (ASG).

Militair

In NAVO-verband werken de krijgsmachten van de lidstaten zeer intensief samen. Om deze samenwerking mogelijk te maken zijn door de NAVO richtlijnen, procedures en standaarden ontwikkeld op tal van gebieden, waaraan alle lidstaten dienen te voldoen. Dit wordt in NAVO-termen aangeduid als interoperabiliteit en standaardisatie.

Het gezamenlijk militair optreden wordt gecoördineerd door een permanente NAVO-bevelstructuur, bestaande uit het Militair Comité (MC), het Allied Command Operations (ACO) en het Allied Command Transformation (ACT).

Het MC vormt de hoogste militaire autoriteit binnen de NAVO, maar valt onder het politieke gezag van de NAR en het DPC. Het is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding over de militaire structuur van de NAVO en adviseert de NAR over alle militaire aangelegenheden. In het MC zijn de hoogste militairen uit de lidstaten vertegenwoordigd; voor wat betreft Nederland is dit de Commandant der Strijdkrachten. Zij laten zich vertegenwoordigen via een Permanente Militaire Vertegenwoordiger, maar vergaderen zelf minstens twee maal per jaar in MC-verband. Frankrijk wordt in het MC vertegenwoordigd door een militaire afvaardiging.

Het ACO bestaat uit het Supreme Headquarters Allied Power Europe (SHAPE), gevestigd in Bergen (België); het Joint Force Command Headquarters Brunssum (Nederland); het Joint Force Command Headquarters Napels (Italië); het Joint Headquarters Lisbon (Portugal) en het Rapidly Deployable Corps Headquarters, gevestigd in Rheindalen (Duitsland).

De Verenigde Staten leveren traditioneel de hoogste militair in NAVO-verband, de Supreme Allied Commander Europe (SACEUR).